Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман

За нашия Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман

Комплексът за социални услуги за деца с увреждания /КСУДУ/ е открит през 01.06.2012г. като делегирана от държавата дейност. Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2, тел: 09123 2008 / 0877 974 898 Директор - Роза Георгиева Димитрова

КСУДУ гр.Роман е единна административно–правна структура, предоставяща социални услуги–резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединяваща в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, като единна структура осигуряваща ефективно използване на управленски, кадрови и друг потенциал.

Същност на ЦНСТ

ЦНСТДУ 3, ЦНСТДУ 4 и ЦНСТДУ 5/всеки с капацитет по 10 места/ е социална услуга - резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца с увреждания, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

В центъра е създадена среда близка до семейната, при която децата с увреждания получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.

Това е социална услуга, която се разкрива на база на оценка на специфичните характеристики на децата в общността и потребностите от социални услуги на потенциалните ползватели.

Целевата група са деца и младежи с умствена изостаналост и множество увреждания на възраст от 3 до 29 години. Най малкото дете настанено е на 4 години, а най- възрастният младеж на 22 години.

За децата и младежите се полагат непрекъснати 24 часови грижи от страна на висококвалифициран и с опит персонал - 8 възпитатели, 3 социални работници, 1 психолог, 1 медицинска сестра, 4 детегледачи, 3 хигиенисти, 2 готвачи, огняр и поддръжка, калкулант и домакин и административен персонал.
Благодарение на изградените с времето дoбри взаимоотношения със сpонсори и дарители, децата и младежите, настанени в Комплекса посещават всяка година лагери на море и планина. Непрекъснато се обновява материално-техническата база.
Всеки от центровете разполага с три спални помещения, игротека с компютри, с достъп до интернет, столова и отделни сервизни помещения, сензорна стая и медицински кабинет. В съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца по НКССУД, децата и младежите, потребители на социалните услуги в КСУДУ се включват в различни дейности по утвърдени програми:

 • Директор : Роза Димитрова
 • Главен счетоводител : Детелина Димитрова
 • Касиер : Людмила Петрова
 • Домакин : Венетка Попова
 • Калкулант : Биляна Иванова
 • Медицинска сестра : Теменужка Николова
 • Психолог : Цецка Дончева
 • Възпитатели : Павел Бонов; Веселин Веселинов; Оксана Велева; Светла Николова; Даниела Тодорова; Любомир Нечев; Боряна Петкова; Додо Дочев
 • Социални работници : Нели Христова; Петър Бочев; Стефка Томова
 • Детегледачи : Мая Христова; Жени Данова; Валентина Първанова; Павлина Тончева
 • Хигиенисти : Николинка Георгиева; Благовеста Вутова; Цеца Славейкова
 • Готвачи : Ружа Генкова; Цветелинка Петкова
 • Поддържа и огняр : Любчо Христов

Изготвя се и утвърждава от директора на КСУДУ в началото на всяка година.
Изготвена е на основание чл.41, ал.4, т.3 от ППЗСП във връзка с изискванията на НКССУД.
Програмата цели:

 1. Да се предоставят и утвърждават необходими знания за:
  1. Изучаване, поддържане и съхраняване на личната история на децата;
  2. Полагане на грижи за себе си и формиране на правилни здравно – хигиенни и битови навици.
   Провеждане на здравни беседи от медицинско лице по утвърдена програма за повишаване на здравната култура на младежите;
   Провеждане на оздравителни процедури;
   Осигуряване на ежегодно летуване на децата и младежите на море и планина със съдействието на спонсори на КСУДУ;
  3. Придобиване на физическа, здравна, спортна и полово – сексуална култура;
   Насърчаване на здравословния начин на живот;
   Организиране на спротни състезания, участие на деца и младежи от социалните услуги в КСУДУ в спортни извънкласни форми;
   Традиционно участие в похода Козлодуй – Околчица;
  4. Възпитаване в общуване – етика и естетика в процеса на комуникация;
   Междукултурно общуване – участие на децата и младежите в извънкласни форми на интегрирано образование и възпитание;
  5. Oвладяване на общочовешки ценности и култура;
  6. За социализация и гражданско възпитание;
   Социално включване на децата и младежите в неравностойно положение чрез пълноценно интегриране в обществото след напускане на социалната услуга;
  7. Професионално ориентиране и подготовка съобразно възрастта на всяко дете или младеж, с цел създаване на възможности за професионална реализация младежите със СОП и тези завършили 8 клас в Помощно училище продължават обучението си в СУ „В.Левски„ гр.Роман и ПУ „Р.Княгиня„ гр.Роман в професионални паралелки с профил „Готвач в заведения за обществено хранене„;
 2. Да се формират нужните умения, чието овладяване да осигури практическа реализация на горепосочените знания;
 3. Да се формира отговорно отношение към посещението на учебните часове в училище;
В рамките на тези услуги се провеждат и терапевтични дейности по "Програма за терапевтична дейност" за съответния месец в съответната социална услуга. Чрез програмата се организират ежедневни терапевтични дейности на децата и младежите с увреждания в групата в часовете от 17.00 часа до 19.00 часа в делнични дни, както и в почивните дни – съобразно съответните режимни моменти. Тази програма е съобразена с Програмата за възпитателни, социокултурни, спортни и други дейности в КСУДУ гр.Роман, както и с Международния , Националния, Регионалния и Местен календар на събития и инициативи. Честват се местни и национални празници. Децата и младежите се запознават с културата, бита и традициите на различни етнически групи.

В Програмата са включени следните дейности на клубове

Спонсори и дарители на КСУДУ гр.Роман